Sunday, December 7, 2014

Bansa at Bukluran at Sambayanang Kanlungan

This is my most current attempt at expressing in the Filipino language, the key elements that by my accounting give rise to the particular character and sovereign being of our Republic undertaking of Country i.e Nation, State, Society = Country.
---<--@Ating Pagka-Bansa
(Our Nationhood - Sovereign Foundation)

Pangngalan: Bansa na sa ati'y Sarili

Gawaing marunong: Pakikipag-kapwa tao (o ang Pagiging-makatao) at Pakikipag-diwang totoo (o ang Pagiging-makatotoo)

Lamang dunong: Kapayapaan at Katotohanan
---<--@

Ating Pagkaka-Buklod
(Our Statehood - Sovereign Expression)

Pangngalan: Buklurang Panglipunan

Gawaing marunong: Pakiki-bahagi (Pakikipag-ugnayan) at Pakiki-isa (Pakiki-atin)

Lamang dunong: Katarungan at Katiwasayan
---<--@

Ating Pagkikipag-Ayunan
(Our Society - Sovereign Motion)

Pangngalan: Sambayanang Ugnayan

Gawaing marunong: Pakiki-bayan at Pakiki-bayani

Lamang dunong: Kapatiran at Katapangan
---<--@

Bansa at Bukluran at Sambayanan ito ay ang -

Ating Pagka-Republika
(Our Country - the Filipino Spirit)

Pangngalan: Republikang Katigan o ang Republika ng Pilipinas

Gawaing marunong: Pakiki-baka o Pakiki-Pilipino

Lamang dunong: Kalayaan at Kasarinlan
---<--@